Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το Ιδιωτικό Δημοτικό – Neue Schule ΑΕ (εφεξής NSA) σας ενημερώνει ότι από την ίδρυση και λειτουργία του σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών, γονέων/κηδεμόνων και εργαζομένων καθώς και του συνόλου των φυσικών υποκειμένων με το οποίο συναλλάσσεται.  Το NSA στα πλαίσια της άσκησης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας φέρει την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τη νομοθεσία, καθώς τηρεί αρχεία και προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθορίζοντας τον σκοπό και ορίζοντας τα μέσα της επεξεργασίας αυτών. Συγκεκριμένα, το  NSA είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων του προσωπικού που απασχολεί, των μαθητών και γονέων/κηδεμόνων, των εξωτερικών συνεργατών και των προμηθευτών του.

Με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, το NSA συνέταξε ολοκληρωμένη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, διασφαλίζοντας την τήρηση του συνόλου των σχετικών απαιτήσεων.

Διαβάζοντας την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα έχετε μία πλήρη γνώση για τα εξής:

 1. Ποιοι είμαστε και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα προσωπικών δεδομένων
 2. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε
 3. Πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
 4. Ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
 5. Τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων
 6. Τον χρόνο διατήρησης
 7. Τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε
 8. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχουμε λάβει για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Ποιοι είμαστε

 Το NSA εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Νεάρχου 52-54, Ηλιούπολη και ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με τον ορισμό του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, καθορίζοντας τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αναφέρονται σε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (σε συμμόρφωση με τους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 της ΕΕ και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για κάθε ερώτηση ή απορία σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας που αναφέρονται παρακάτω,  μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Επικοινωνίας για θέματα Προσωπικών Δεδομένων: Μαρία Τερέζα Μπάουμ, τηλ. 210 9955998, [email protected]

Ποια δεδομένα συλλέγουμε

Το NSA επεξεργάζεται τα κάτωθι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συλλέγονται είτε από το ίδιο το υποκείμενο είτε από τον κηδεμόνα/γονέα των ανήλικων μαθητών:

 1. Δεδομένα μαθητών: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση παραλαβής με το σχολικό, επίπεδο γνώσης γερμανικών, Ατομικό Δελτίο Υγείας, αντίγραφο βιβλιαρίου με εμβόλια, φωτογραφίες από εκδηλώσεις, στοιχεία που περιγράφουν την πορεία των μαθητών, στοιχεία που περιγράφουν ειδικά θέματα των μαθητών τα οποία κοινοποιούνται από τους γονείς σε εμάς
 2. Δεδομένα γονέων: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΤΚ, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, επάγγελμα, ΑΦΜ υπόχρεου καταβολής διδάκτρων, ΔΟΥ υπόχρεου καταβολής διδάκτρων
 3. Δεδομένα εργαζομένων (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ταυτότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, εθνοτική προέλευση, αριθμός λογαριασμού, εκπαιδευτικό επίπεδο, έτη προϋπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός τέκνων)
 4. Δεδομένα προμηθευτών (Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email)

Το σχολείο δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, δεδομένα που αφορούν την υγεία.

Μοναδική περίπτωση επεξεργασίας σε επίπεδο δεδομένων εργαζομένων των ανωτέρω δεδομένων και ειδικότερα της εθνοτικής καταγωγής, του γενετήσιου προσανατολισμού και δεδομένων υγείας αποτελεί η εφαρμογή του εργατικού δικαίου, του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας.

Μοναδική περίπτωση επεξεργασίας σε επίπεδο δεδομένων μαθητών των ανωτέρω δεδομένων και ειδικότερα των δεδομένων υγείας αποτελεί η τήρηση νομικής υποχρέωσης βάσει ΦΕΚ Υπουργείου Παιδείας και η συμμετοχή των μαθητών σε αθλητικές δραστηριότητες όπως είναι οι αθλητικοί διαγωνισμοί του Υπουργείου Παιδείας.

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Για το σύνολο των επεξεργασιών που λαμβάνουν χώρα, όπως αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω, λαμβάνουμε υπόψη μας το σύνολο των αρχών σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων:

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια. Η επεξεργασία είναι σύννομη όταν (1) το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους σκοπούς (2) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης (3) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας με έννομη υποχρέωση (4) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη του ζωτικού συμφέροντος (5) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος (6) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
 • Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Οι κύριοι σκοποί επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό και η φοίτηση των μαθητών σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.
 • Ελαχιστοποίηση των δεδομένων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία
 • Ακρίβεια. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι ακριβή και όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται. Ταυτόχρονα, λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή.
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σημειώνεται ότι υπάρχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύονται για μεγαλύτερο της επεξεργασίας χρονικό διάστημα για σκοπό αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον. Σε αυτή την περίπτωση, εφαρμόζουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα.
 • Ακεραιότητα και Εμπιστευτικότητα. Η επεξεργασία γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αναλυτικά τα μέτρα παρουσιάζονται παρακάτω. Σημειώνεται όμως ότι προβλέπεται η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, η παρακολούθηση της πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η ορθή καταστροφή, λοιπά τεχνικά μέτρα.

Σκοπός Επεξεργασίας- Νομική Βάση Επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων μας σύννομα με νόμιμη βάση επεξεργασίας την εκτέλεση της σύμβασης και την συμμόρφωσής μας με έννομη υποχρέωση που απορρέει από τον ασφαλιστικό και φορολογικό νόμο της Ελλάδας.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μαθητών και κηδεμόνων/ γονέων σύννομα με νόμιμη βάση επεξεργασίας την εκτέλεση της σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών εκπαίδευσης, την συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωση που απορρέει από τον φορολογικό νόμο της Ελλάδας, τα έννομα συμφέροντά μας σε περίπτωση που προκύψει σχετική ανάγκη και την ρητή συναίνεση των κηδεμόνων σε περίπτωση επεξεργασίας για ειδικούς σκοπούς.

Ειδικότερα, επεξεργασία για ειδικούς σκοπούς λαμβάνει χώρα κατά την φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, ενημερωτικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα και κατά τη διάρκεια των καθημερινών μαθημάτων. Οι φωτογραφίες δύναται να δημοσιοποιηθούν με διάφορους τρόπους,

περιλαμβανομένης της ανάρτησης στον ιστότοπο του Σχολείου, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης facebook του Σχολείου, για λόγους αναμνηστικούς, ιστορικούς, εκπαιδευτικούς, τεκμηρίωσης, ενημέρωσης ή διαφήμισης.

Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους ανωτέρω ειδικούς σκοπούς οι γονείς/κηδεμόνες καλούνται να δηλώσουν σε ειδικό έντυπο ή, εφόσον η σχετική ενημέρωση/πρόσκληση αποστέλλεται ηλεκτρονικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, αν αποδέχονται ή δεν αποδέχονται τη φωτογράφιση/βιντεοσκόπησή τους. Σε περίπτωση που απαντήσουν αρνητικά, εφόσον το πρόσωπό τους εμφανίζεται στις σχετικές εικόνες, θα γίνεται θόλωση του προσώπου.

Κατηγορίες Αποδεκτών Προσωπικών Δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται με ασφάλεια και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνον στο πλαίσιο (α) των νόμιμων δραστηριοτήτων της εταιρείας κατόπιν ρητής συγκατάθεσης των φυσικών υποκειμένων και (β) συμμόρφωσης με νομική υποχρέωση.

Ειδικότερα, στις κάτωθι περιπτώσεις διαβιβάζονται στις εξής κατηγορίες αποδεκτών τα προσωπικά δεδομένα:

 1. Για τους μαθητές, τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στο Υπουργείο Παιδείας όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία μέσω της καταχώρισης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του myschool του Υπουργείου Παιδείας.
 2. Για το σύνολο των μαθητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις της Μαθηματικής εταιρείας, διαβιβάζουμε ονοματεπώνυμο και τάξη.
 3. Για τους μαθητές που συμμετέχουν στις εξετάσεις Καγκουρό, διαβάζουμε ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός και σχολική τάξη στον αντίστοιχο φορέα.
 4. Για το σύνολο των μαθητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις γερμανικής γλώσσας διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα και ειδικότερα ονοματεπώνυμο μαθητή, στοιχεία ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης και τόπος γέννησης στο Zentralstelle für das Auslandsschulwesen.
 5. Για τους μαθητές που συμμετέχουν στην εξαήμερη εκδρομή στην Γερμανία, διαβιβάζουμε ονοματεπώνυμο μαθητή, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία ταυτότητας στο Υπουργείο Παιδείας, στο τουριστικό γραφείο που αναλαμβάνει την εκδρομή και στο Jugendherberge.
 6. Για τους μαθητές που συμμετέχουν σε αθλητικά πρωταθλήματα του Υπουργείου Παιδείας διαβιβάζουμε ονοματεπώνυμο γονέα, παιδιού, ηλικία, στοιχεία επικοινωνίας, ιατρικά δεδομένα στο Υπουργείο Παιδείας.
 7. Για τους γονείς/κηδεμόνες διαβιβάζονται οικονομικά στοιχεία στο Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με σχετικό νόμο.
 8. Για την ασφάλιση των μαθητών, διαβιβάζουμε ονοματεπώνυμο μαθητή, έτος γέννησης στην ασφαλιστική εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και σε περίπτωση συμβάντος διαβιβάζουμε περιγραφή του συμβάντος και ευαίσθητα δεδομένα υγείας.
 9. Για την μετακίνηση των μαθητών διαβιβάζουμε ονοματεπώνυμο μαθητή, διεύθυνση μαθητή, ονοματεπώνυμο γονέα, στοιχεία επικοινωνίας γονέα στην εταιρεία μετακίνησης Κ. Γεώργιος Ανύψης ΕΠΕ.
 10. Για την πρόσληψη του ανθρώπινου δυναμικού διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις έννομες υποχρεώσεις του σχολείου, όπως αυτές απορρέουν από τον ασφαλιστικό νόμο και το Υπουργείο Παιδείας.

Το Ιδιωτικό Δημοτικό – Neue Schule ΑΕ διασφαλίζει την ορθή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων από τους ανωτέρω λαμβάνοντας τα κατάλληλα νομικά μέτρα (συμβάσεις με συγκεκριμένες ρήτρες εμπιστευτικότητας), τεχνικά μέτρα και οργανωτικά.

Χρόνος Διατήρησης

Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας προσδιορίζεται από την σχετική νομοθεσία. Τα δεδομένα σας δεν διατηρούνται περισσότερο από όσο απαιτεί η εκτέλεση της συμβατικής υποχρέωσης παρά μόνο για την ικανοποίηση του εργατικού, φορολογικού δικαίου και της σχετικής νομοθεσίας από το Υπουργείο Παιδείας.

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα στοιχεία των γονέων/κηδεμόνων διατηρούνται έως και 2 χρόνια και μετά καταστρέφονται. Ανά πάσα στιγμή έχετε το δικαίωμα της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας επικοινωνώντας στο 210 9955997 ή στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected].
Το σχολείο Neue Schule Athen προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και εφαρμόζει μία ολιστική πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στα πλαίσια αυτά, σας ενημερώνει ότι τα ανωτέρω δεδομένα συγκεντρώνονται για τον σκοπό της ενημέρωσής σας, κατόπιν της εκδήλωσης του ενδιαφέροντος εγγραφής του παιδιού σας στο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο/Δημοτικό – Neue Schule A.E. Το σχολείο μας δεν διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, ενώ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της ιδιωτικότητας. Εφόσον το επιθυμείτε, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν από το σχολείο Neue Schule για δύο χρόνια για τον σκοπό της ενημέρωσής σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας και έπειτα θα καταστραφούν.

Κανένα προσωπικό δεδομένο μαθητών ή/και γονέων/κηδεμόνων δεν διατηρείται στο NSA μετά την αποχώρηση των μαθητών, πλην των στοιχείων που είναι καταχωρημένα στο Βιβλίο Μητρώου που τηρείται βάσει Νόμου και αυτών που είναι καταχωρημένα στο myschool. Η μοναδική επεξεργασία που λαμβάνει χώρα σε αυτή την περίπτωση είναι της αποθήκευσης και ο σκοπός είναι η τήρηση νόμιμης υποχρέωσης.

Στην περίπτωση των δυνητικών εργαζομένων, τα βιογραφικά σημειώματα που μας αποστέλλετε διατηρούνται για δύο έτη και έπειτα καταστρέφονται. Το χρονικό αυτό διάστημα θεωρείται εύλογο καθώς ικανοποιεί τις ανάγκες εύρεσης ανθρώπινου δυναμικού.

Κατηγορία Υποκειμένων Προσωπικά Δεδομένα Πηγή Προέλευσης Επεξεργασία Νόμιμη Βάση
Εργαζόμενοι Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ταυτότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, εθνοτική προέλευση, αριθμός λογαριασμού, εκπαιδευτικό επίπεδο, έτη προϋπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός τέκνων Από το ίδιο το υποκείμενο Πρόσληψη, Πληρωμή, Απόλυση Εκτέλεση σύμβασης

Νόμιμη υποχρέωση Υπευθύνου Επεξεργασίας

Μαθητές Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, ληξιαρχική πράξη γέννησης, αντίγραφο βιβλιαρίου ασθενείας, Ατομικό Δελτίο Υγείας, τυχόν πληροφορίες για μαθησιακές δυσκολίες, οικογενειακή κατάσταση Από τον κηδεμόνα Αποθήκευση, καταχώρηση, διαβίβαση σε τρίτους βάσει Νόμου ή βάσει συγκατάθεσης Εκτέλεση σύμβασης για παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, Νόμιμη υποχρέωση Υπευθύνου Επεξεργασίας

Συγκατάθεση

 

Γονείς Ονοματεπώνυμο ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, επάγγελμα Από το ίδιο το υποκείμενο Αποθήκευση, καταχώρηση, διαβίβαση σε τρίτους βάσει Νόμου ή βάσει συγκατάθεσης Εκτέλεση σύμβασης

Νόμιμη υποχρέωση Υπευθύνου Επεξεργασίας

Έννομο συμφέρον Υπευθύνου Επεξεργασίας

Συγκατάθεση

Προμηθευτές Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email Από το ίδιο το υποκείμενο Αγορά προϊόντων – υπηρεσιών κατόπιν παραγγελίας Εκτέλεση σύμβασης

Νόμιμη υποχρέωση Υπευθύνου Επεξεργασίας

Έννομο συμφέρον Υπευθύνου Επεξεργασίας

  Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Σεβόμαστε το σύνολο των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ είναι:

 • Δικαίωμα Πρόσβασης (Άρθρο 15): μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα για να επιβεβαιώσετε τις κατηγορίες δεδομένων που διατηρούμε, τον σκοπό επεξεργασίας, τη νομική επεξεργασία, την τυχόν διαβίβαση σε τρίτους, το χρονικό διάστημα για το οποίο αποθηκεύονται ή τα κριτήρια που καθορίζουν αυτό το χρονικό διάστημα, τα δικαιώματα που έχετε, την πηγή προέλευσης των προσωπικών δεδομένων αν αυτά δεν έχουν συλλεχθεί από εσάς.
 • Δικαίωμα Διόρθωσης (Άρθρο 16): μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε με το σχολείο και να διορθώσετε/επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα επικαιροποιούμε τα στοιχεία σας ώστε να είναι ακριβή.
 • Δικαίωμα Διαγραφής (Άρθρο 17): μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποφασίσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Θα διαγράψουμε τα δεδομένα που διατηρούμε, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία λόγω ανάκλησης της συγκατάθεσης και εφόσον δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία. Σημειώνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων μας και για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή/και νομικής υποχρέωσης που επιβάλλεται από το φορολογικό και ασφαλιστικό δίκαιο.
 • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας (Άρθρο 18). Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, θα τύχουν επεξεργασίας από εμάς μόνο με τη συγκατάθεσή σας.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης για τις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει ως νόμιμη βάση την συγκατάθεση
 • Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων (Άρθρο 20): μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε σε ευανάγνωστη μορφή τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλο Υπεύθυνο Επεξεργασίας εφόσον η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
 • Δικαίωμα Εναντίωσης (Άρθρο 21): μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον αυτή έχει ως νόμιμη βάση επεξεργασίας το έννομο συμφέρον μας ή το δημόσιο συμφέρον.
 • Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή της χώρας. Εφόσον δεν καταφέρουμε εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, έχετε το δικαίωμα να κάνετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. Στην Ελλάδα η εποπτική αρχή είναι η Ανεξάρτητα Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr

Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, θα ανακοινώσουμε κάθε διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον αυτό καθίσταται εφικτό. Ταυτόχρονα θα ενημερωθείτε, εφόσον το επιθυμείτε, για αυτούς τους αποδέκτες (Άρθρο 19).

Τρόποι Άσκησης των Δικαιωμάτων

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, έχουμε προβλέψει εύκολους τρόπους. Για τον περιορισμό της επεξεργασίας για εμπορικούς σκοπούς ή ανάκληση της συγκατάθεσης, μπορείτε να πατήσετε «κατάργηση εγγραφής» (unsubscribe) σε κάθε ηλεκτρονική αποστολή ή να ρυθμίσετε στο τηλέφωνό σας την απενεργοποίηση αυτόκλητων μηνυμάτων.

Για το σύνολο των δικαιωμάτων σας, ακολουθούμε τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων όπως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 12. Μπορείτε να συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη φόρμα και να την αποστείλετε με email στο [email protected] ή με φαξ στο 2109946984 ή να την παραδώσετε στα γραφεία μας στη διεύθυνση: Νεάρχου 52 – 54, Ηλιούπολη. Έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας προφορικά, υπό την προϋπόθεση ότι η ταυτότητά σας είναι αποδεδειγμένη με άλλα μέσα. Ενδέχεται για την ασφάλεια των δεδομένων σας, να ζητήσουμε ορισμένα στοιχεία με σκοπό την ταυτοποίησή σας.

Κόστος και χρόνος ανταπόκρισης

Θα επεξεργαστούμε άμεσα και ατελώς το αίτημά σας και εντός ενός μήνα θα ικανοποιήσουμε το δικαίωμά σας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος ανταπόκρισήςμας ενδέχεται να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε για την εν λόγω παράταση και για τους λόγους της καθυστέρησης εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος.

Όλες οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν. Εξαίρεση αποτελούν προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά αιτήματα, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους. Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Άρθρου 12 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων μπορεί να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους ή να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα.

Εφόσον δεν ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος για τους λόγους για τους οποίους δεν προβήκαμε στη σχετική ενέργεια, τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τη δυνατότητα άσκησης δικαστικής προσφυγής.

Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης

Το σχολείο δεν έχει κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης

 Γενικές δεσμεύσεις

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κάθε κατηγορίας τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό της επεξεργασίας.

Το σχολείο, το σύνολο των εργαζομένων και οι εξωτερικοί συνεργάτες μας δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας για τα προσωπικά δεδομένα των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Έχουν όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ.

Ασφάλεια Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Φροντίζουμε μέσα από τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων να επιτυγχάνουμε ασφάλεια της επεξεργασίας, πάντα σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις ώστε να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Ειδικότερα, εφαρμόζεται η κρυπτογράφηση, και παράλληλα διασφαλίζουμε το απόρρητο, την ακεραιότητα, την διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία των συστημάτων επεξεργασίας. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος. Υιοθετούμε διαδικασία εκτίμησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την διασφάλιση όλων των παραπάνω.

Επικαιροποίηση της παρούσας Πολιτικής

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική σε περίπτωση που μεταβληθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε ή εμπλουτιστούν οι επεξεργασίες που λαμβάνουν χώρα ή σημειωθεί οποιαδήποτε άλλη αλλαγή που θα αξιολογηθεί ως σημαντική για την Προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η ενημέρωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας,  και θα ειδοποιηθείτε με κάθε δυνατό μέσο.

Ημερομηνία Ενημέρωσης παρούσας πολιτικής προστασίας

25 Μαΐου 2018